تاسیسات مجتمع

با توجه به نقش کلیدی تأسیسات در ساختمان و جایگاه اصلی آن در تأمین آسایش، رفاه و امنیت ساکنین، اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و مدیریت کنترل انرژی در مجتمع با توجه به استاندارد های روز تاسیسات و بهره گیری از آخرین دستاورد های صنعت تاسیسات و تجهیزات انجام شده است .