آیین نامه معاملات ،خرید کالا یا خدمات مجتمع مسکونی ایتوک

آیین نامه معاملات ،خرید کالا یا خدمات مجتمع مسکونی ایتوک


1-هدف:
هدف از تدوین این روش عبارتست ازخرید کالا و خدمات مورد نیاز مطابق با مشخصات تعریف شده از تامین کنندگان واجد صلاحیت به منظور کاهش زمان و خطای خرید و همچنین تامین کالا و خدمات با کیفیت و قیمت مناسب است.
2- دامنه کاربرد :
این روش اجرایي برای خرید کالاهای مصرفي و اموالي و خرید خدمات در مجتمع ایتوک کاربرد دارد. 
3-تعاریف:
منظور از کالا و خدمات در این آیین نامه کلیه معاملاتی است که از محل منابع حاصل از شارژ و سایر درآمدهای مجتمع در جهت انجام امور مجتمع ایتوک صورت می گیرد . 
4- روش کار:
کلمه معاملات می بایست برحسب مورد به تشخیص مقامات در چهارچوب هریک از ارزش های متداول خرید به شرح ذیل صورت گیرد :
4-1: خرید کالا یا خدمات                                               
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           
1- استعلام بهای شفاهی                                                
2- استعلام بهای کتبی (پیش فاکتور)    
4-2معاملات جزئی:
معاملاتی که مبلغ آن مساوی یا کمتر از دو میلیون ریال باشد با مسئولیت مدیر مجتمع بدون نیاز به تصویب  اعضای هیات مدیره مجتمع قابل پرداخت خواهد بود .
مامور خرید مکلف به مراجعه به تامین کننده و یا استعلام شفاهی می باشد و پس از حصول اطمینان از قیمت جنس،اجرت کار ،صلاح و صرفه مجتمع نسبت به تهیه اسناد مربوط به خرید یا پرداخت هزینه اقدام نماید.
4-3 معاملات متوسط:
معاملاتی که مبلغ آن بیش از دومیلیون ریال تا پانزده میلیون ریال با هماهنگی رییس هیئت مدیره و از مبلغ پانزده میلیون ریال و کمتر یا مساوی چهل میلیون ریال باشد مدیریت مجتمع اقدام به استعلام کتبی و اخذ پیش فاکتور از سه فروشنده معتبر نموده و پس از بررسی و تهیه لیست مقایسه با تایید وموافقت رییس هیات مدیره و خزانه دار اقدام به خریدمی نماید.( به جزءموارد فورس ماژور و ضروری )


تاريخ : 20/03/1398
شماره:  
‌‌‌پيو‌‌ست‌‌:   


4-4 معاملات عمده : 
معاملاتی که مبلغ آن بیش از چهل میلیون ریال باشد پس از تصویب و تایید اعضای هیات مدیره مجتمع، مدیریت مجتمع موظف به استعلام کتبی از حداقل 3 فروشنده میباشد و پس از بررسی و تهیه لیست مقایسه و موافقت اعضای هیات مدیره اقدام خواهد شد 
روش های متداول خرید 
الف -استعلام بهای شفاهی
استعلام بهای شفاهی عبارتست از مراجعه مأمور خرید به فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان کار یا خدمات مورد احتیاج مجتمع و انجام معامله با رعایت صلاح مجتمع , پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا کار مورد نیاز در بازار .
ب- استعلام بهای کتبی
استعلام بهای کتبی عبارتست از مراجعه به حداقل سه نفر از فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان کار یا خدمت مورد نیاز مجتمع و تقاضای استعلام بهای کتبی و جداگانه از آنها و انجام معاملات پیشنهاد دهنده حداقل قیمت در شرایط کیفی مساوی مطابق با سیستم مدون آئین نامه معاملات که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده و ابلاغ شده است .
تبصره : در مواردی که فروشنده یا انجام دهند کار یا خدمت در محل کمتر از سه نفر باشد , مدیریت مجتمع می بایست مراتب را در متن برگ مقایسه پیشنهادات ( استعلام بهای داخلی ) نوشته و امضاء نماید .
مواردی که در مالی باید رعایت شود :
- کلیه پرداختهای در قبال اصل فاکتور امکان پذیر می باشد. 
- در صورت عدم اخذ فاکتور رسمی در اقلام خرد، رسید پرداخت یا دستور پرداخت پس از اخذ تاییدیه رییس    
   هیات مدیره جایگزین می گردد. 
- کلیه فاکتور ها باید فاقد خط خوردگی بوده و دارای مهرفروشنده، شماره تماس و تاریخ باشد.
 

image