عقد قرارداد مستاجر جدید

عقد قرارداد مستاجر جدید

ساکنین محترم مجتمع ایتوک

باسلام

لطفا" مفاد ماده 32 اساسنامه مجتمع را که بشرح زیر می بشد بدقت مطالعه نمایید : 

ماده32- تنظیم هرگونه قرارداد نقل و انتقال  آپارتمان های مجتمع شامل خرید، فروش، رهن و اجاره باید از طریق و یا با هماهنگی دفتر مجتمع انجام شود.

تبصره1- در صورت تنظیم قرارداد خرید، فروش، رهن و اجاره واحدها خارج از دفتر مجتمع، قرارداد مورد تایید هیات مدیره نبوده و هیات مدیره از ورود اثاثیه مالک و مستاجر جدید که قرارداد آن مورد تایید دفتر مجتمع واقع نشده باشد خودداری خواهد نمود.

تبصره 2- تمدید قرارداد اجاره یا رهن واحدها نیز باید با موافقت کتبی هیات مدیره صورت گیرد. در غیر این صورت هیات مدیره در مقابل مالک  یا مستاجر جدید هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.

image