آیین نامه مالی و انضباطی مجتمع مسکونی ایتوک

آیین نامه مالی و انضباطی مجتمع مسکونی ایتوک

ب- در خصوص تبصره 3 ماده 25 اساسنامه بحث و تبادل نظر صورت و تصمیمات زیر اخذ گردید :
1- مبلغ شارژ ماهیانه از ابتدای سال 1398 از قرار هر ماه یک میلیون ریال ( 100 هزار تومان ) تعیین گردید.
2- از ابتدای سال 1398 واحدهای خالی از پرداخت 20درصد مبلغ شارژ ماهیانه معاف هستند. 
3- از تاریخ 01/02/1398  به بعد شارژ واحدهای استیجاری در زمان عقد قرارداد اجاره از مالک به صورت یکساله اخذ می گردد. 
4- مهلت پرداخت  شارژ ماهانه از یکم تا پنجم هر ماه ( ابتدای ماه ) می باشد . 
تبصره : در صورت تاخیر در پرداخت ماهانه 10 درصد به صورت روز شمار جریمه تعلق خواهد گرفت . 
5- در صورت پرداخت شارژ بصورت یکساله و یکجا هشت درصد تخفیف در پرداخت لحاظ می گردد. 
6- واحدهای خالی در صورت عدم پرداخت شارژ تعیین شده طی مدت 3 ماه علاوه بر حذف 20 درصد تخفیف در شارژ پرداختی معادل 20 درصد جریمه برای مالک مربوطه لحاظ می گردد. 
7- بر اساس تصمیم اعضای هیات مدیره به مدیر اجرایی اختیار داده می شود چنانچه هر واحد  ظرف مدت 3 ماه نسبت به واریز و تسویه بدهی شارژ معوقه اقدام ننماید براساس قانون تملک آپارتمانها نسبت به ارسال اظهارنامه اقدام نماید و چنانچه پس از مهلت مقرردراظهارنامه واحد بدهکار از تسویه بدهی خودداری نمود ضمن قطع آب واحدبدهکار نسبت به تنظیم دادخواست علیه آن واحد اقدام و علاوه بر مبلغ بدهی و جرایم متعلقه ، هزینه های دادرسی، ابطال تمبر و غیره را نیز از وی مطالبه نماید . 
8- چنانچه بر اثر عدم پرداخت سهم هزینه های مشاع و شارژ مجتمع توسط هر یک از واحدها خساراتی اعم از مالی یا جانی به اشخاص ثالث ( ساکن و غیر ساکن ) واردگردد افراد بدهکار ضمن جبران خساراتهای وارده احتمالی در برابر مراجع قضایی و قانونی مسئول و پاسخگو خواهد بود . 
9- شستشوی هرگونه وسائط نقلیه در پارکینگ و محوطه مجتمع اکیدا" ممنوع است و در صورت مشاهده، شخص خاطی  مشمول مبلغ یکصدهزار ریال ( 10 هزار تومان ) جریمه می گردد .
10-  استعمال دخانیات ( سیگار، قلیان و ..) در آسانسور ، راهر و راه پله های مجتمع اکیدا" ممنوع و در صورت مشاهده، شخص خاطی  مشمول مبلغ یکصدهزار ریال ( 10 هزار تومان ) جریمه می گردد .
11-  ایجاد هرگونه سر و صدای نامتعارف و عدم رعایت بهداشت و نظافت مجتمع مشمول مبلغ یکصد هزار ریال ( 10 هزارتومان) جریمه می باشد . 
12-  خسارت به اموال مجتمع شامل پرداخت عین خسارت بعلاوه 50 درصد مبلغ خسارت به عنوان جریمه خواهدبود. 
13-  نگهداری هرگونه حیوان خانگی در بالکن ، مشاعات و داخل واحد مسکونی ممنوع بوده و علاوه بر تنظیم شکایت نزد مراجع قضایی به ازاء هر دفعه طرح شکایت و مشاهده و مزاحمت برای همسایگان و ساکنین مبلغ دویست هزارریال (20 هزارتومان) جریمه تعلق می گیرد . 
تبصره : لازم به ذکر است ساکنینی که از قبل از این مصوبه حیوان خانگی نگهداری می کنند طی مدت یکماه نسبت به خروج حیوان اقدام نمایند . 
14- گذاشتن هر گونه جاکفشی ، کفش ، گلدان و ... در داخل راهروها و جلوی درب واحدها اکیدا" ممنوع می باشد و درصورت عدم رعایت برای هر مرتبه مشاهده ضمن جمع آوری آنها مبلغ یکصد هزارریال ( 10 هزار تومان ) جریمه درنظر گرفته خواهدشد. 
15-  پارک خودرو درپارکینگ دیگران و یا پارک خودرو در محل های غیر از پارکینگ ممنوع بوده و در صورت مشاهده و طرح شکایت واعتراض مالک یا ذینفع‌آن شخص خاطی مشمول یکصدهزارریال(10 هزارتومان ) جریمه خواهد شد. 

image