اساسنامه مجتمع مسكونی ایتوک

اساسنامه مجتمع مسكونی ایتوک

مقدمه:
به منظور اجرای قانون تملك آپارتمانها و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحیه‌های آن، این اساسنامه برای تنظیم روابط و مناسبات مالكین و ساکنین واحدهای مسكونی مجتمع ایتوک تنظیم و تصویب می‌گردد.
فصل اول: مشخصات مجتمع
ماده 1- نام مجتمع: «مجتمع مسکونی ایتوک» است كه از این‌پس مجتمع نامیده می‌شود.
ماده 2- نشانی مجتمع: مجتمع در شهرجدید پرند، فاز4 بالا، بلوارگلها، خیابان هفت تیر واقع گردیده است.
ماده 3- مدت كار مجتمع: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود است.
ماده 4- هدف مجتمع:  مجتمع تاسیسی است غیر انتفاعی كه بمنظور سکونت برای ساکنین در محیطی ایمن، امن و بهداشتی و دارای امور نگهداری و نگهبانی، و با تامین و كنترل هزینه‌های مشترك مربوط به بهره‌برداری از وسائل و تجهیزات اشتراكی و آپارتمانها شامل آپارتمانهای مسكونی و سایر واحدهای ساختمانی و محوطه و كلیه تاسیسات و متعلقات مربوط به آنها اعم از قسمت‌های اختصاصی و یا مشترك واقع در محوطه مجتمع در حدود مقررات و قوانین موضوعه جاری كشور برطبق مواد این اساسنامه تشكیل شده است.
فصل دوم: اركان مجتمع
ماده 5: اركان مجتمع عبارت است از: مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرس
الف- مجمع عمومی
ماده 6- مجمع عمومی متشكل از مالكان و ساكنان مجتمع می‌باشد. مالكان به اعتبار مالك بودنشان در مجتمع در موارد و موضوعات اساسی كه مربوط به عمر ساختمان، استهلاك، تاسیسات، مسائل بنیادی، هزینه‌های نگهداری ساختمان، تصویب بودجه و ترازنامه و مانند اینها حق اظهارنظر و رأی دارند. اعضای ساكن به اعتبار سكونتشان در مجتمع دارای حق اظهارنظر و رأی در امور رفاهی و اجتماعی از قبیل نگهبانی، ساعات روشنایی، خاموشی، گرم‌كردن و یا سرد كردن دستگاهها در حدود بودجه و مانند اینها را دارند. انتخاب هیات مدیره و بازرس حق مالکان و ساکنین است.
تبصره  1- چنانچه در آینده موضوعاتی خارج از تعاریف فوق‌ در مورد اعضا (مالكان و ساكنان) مجمع عمومی پیش آید كه احتیاج به تعبیر و تفسیر داشته باشد اتخاذ تصمیم با مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای است كه با حضور مالكان و ساکنین تشكیل می‌شود.
تبصره 2- منظور از ساكنان اعم از مالك یا مستاجر و یا نماینده مالك، ساکن در یكی از آپارتمانهای مجتمع می‌باشد.
تشكیل مجمع عمومی:
ماده 7- مجمع عمومی عادی سالی یكبار در اردیبهشت ماه در مركز مجتمع یا محل دیگری كه هیئت مدیره مناسب بداند تشكیل خواهد شد.
ماده 8-  مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده در صورت ضرورت به دعوت هیئت مدیره یا بازرس یا به درخواست حداقل 20 نفر از مالكین تشكیل خواهد شد. هرگاه هیئت مدیره ظرف ده روز پس از وصول درخواست نسبت به دعوت اقدام نكند متقاضیان میتوانند راسا" برای تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت‌نامه بفرستند و اقدامات لازم را برای عملی شدن اینكار انجام دهند.
ماده 9- دعوت‌نامه برای شركت در مجمع عمومی باید حداقل ده روز قبل از تاریخ تشكیل مجمع با ذكر دستور جلسه با امضا رئیس هیئت مدیره برای اعضا به نشانی آپارتمانهای ملكی یا استیجاری آنان در مجتمع ارسال گردد. دعوت از طریق رسانه های مجازی نیز مجاز خواهد بود.
ماده 10-  برای رسمیت یافتن مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده برحسب مورد حضور مالكین یا ساكنین بیش از نصف واحدهای مجتمع یا نماینده آنان ضروری است.
تبصره 1- در صورت عدم حضور اكثریت مندرج در این ماده جلسه برای 15 روز بعد تجدید خواهدشد. هرگاه در این جلسه هم اكثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای 15 روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با هر تعداد حاضرین رسمیت یافته و تصمیمات آنها با تصویب اكثریت تعداد حاضر در جلسه معتبر است.
تبصره 2-  وكیل یا قائم‌مقام قانونی هر مالك و یا ساكن باید كتبا" به هیئت مدیره معرفی گردد به نحوی كه در صحت نمایندگی یا قائم‌ مقامی او تردیدی باقی نماند. هر فرد وكالت بیش از چهار نفر را نمیتواند بپذیرد. وكیل یا قائم‌ مقام قانونی هر مالك می تواند از میان مالکین، ساكنین و یا خارج از ساکنین و مالکین باشد.
ماده 11-  تصمیمات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده با رأی اكثریت حاضران در جلسه (نصف باضافه یك) اتخاذ خواهد شد، مگر در مورد توسعه یا تجدید بنای ساختمانها و یا فروش یا واگذاری تمام و قسمتی از عرصه و اعیان قسمتهای مشترك که رای سه چهارم مالكین حاضر در جلسه رسمی لازم است.
ماده 12-  تصمیماتی كه در مجامع عمومی مطابق مقررات این اساسنامه گرفته میشود نسبت به كلیه افراد اعم از مالكان یا ساكنان غائب و مخالف نیز نافذ است و باید توسط هیئت مدیره در تابلوی اعلانات اعلام گردد.
تبصره 1- با تغییر ساكن هر آپارتمان، مسئولیت آگاهی و توجیه ایشان از مصوبات و مقررات جاری بر عهده مالك آپارتمان مربوط خواهد بود.
تبصره 2- اركان یا افراد مسئول مجتمع میتوانند درچهارچوب مصوبات و مقررات موضوعه، جهت اعمال تصمیمات ساكنین یا مالكین را مورد خطاب قرار دهند.
ماده 13-  مجمع عمومی به محض تشكیل و قبل از هر كار دیگر از بین اعضا خود یك نفر رئیس و دو نفر ناظر و یك نفر منشی انتخاب خواهد كرد. اداره جلسات با رئیس است. تنظیم صورتجلسات و نتایج مذاكرات مجمع و ابلاغ تصمیمات متخذه و سایر موارد مربوط به مجمع با منشی است كه پس از پایان كار مجمع كلیه آنها را به امضای خود و رئیس مجمع و ناظرین رسانده و پس از ثبت در دفتر مربوط، صورت اصلی را جهت اجرا و نگهداری تسلیم هیئت مدیره خواهد كرد.
ماده 14- پس از انتخاب اشخاص مذكور در ماده 13، برگ حضور كه حاوی نام و نشان حاضران و به امضای كلیه آنها اعم از مالكان، ساکنین یا وكیل و قائم‌مقام قانونی آنها رسیده است باید مورد گواهی هیئت رئیسه قرار گیرد. هرگاه كار مجمع عمومی طی چند جلسه ادامه یابد برای هر جلسه باید برگ حضور جداگانه‌ای به ترتیب فوق تنظیم و امضاء و گواهی گردد. جلسات با حضور تعداد حاضرین مندرج در ماده 10 رسمیت خواهد داشت.
تبصره1- در صورت نیاز به ادامه مذاكرات مجامع عمومی، رئیس جلسه موظف است ساعت و روز جلسه بعد را در نزدیكترین زمان مناسب تعیین و در همان جلسه اعلام و در صورتجلسه قید نماید. در این صورت هیئت رئیسه انتخاب شده تا پایان كار جلسات موظف به اداره جلسات می‌باشد.
وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی:
ماده 15- وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی با رأی مالكان و ساکنین و با توجه به قانون تملك آپارتمانها و آئین‌نامه اجرائی آن به قرار زیر است:
- بررسی فعالیت هیئت مدیره و خزانه‌دار كه در طول مدت ماموریتشان انجام داده‌اند جهت تصویب گزارش
- تفریغ بودجه سال گذشته و تصویب یا رد ترازنامه و صورتهای مالی سال گذشته
- تقسیم و تصویب میزان مبلغی جهت انجام كارهای اجرائی كه هیئت مدیره علاوه بر هزینه‌های جاری میتواند با اختیار خود آنرا هزینه نماید.
- انتخاب هیئت مدیره مركب از 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل از میان مالکان و  برای مدت دو سال.
- انتخاب یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی‌البدل از بین افراد بصیر و مطلع درامور مالی و حقوقی از میان مالکان یا ساکنین مجتمع برای مدت دو سال.
- اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور مجتمع و تاسیسات و متعلقات مربوط به منظور جلوگیری از تنزل ارزش ساختمان و حفظ زیبایی بنا و فراهم آوردن امكان استفاده مناسب مالكان و ساکنین از قسمت‌های مشترك و تامین آسایش و رفاه عمومی.
- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره و راهنمایی اصولی به هیئت مذكور و توصیه‌هایی كه در اجرای صحیح وظائف آن هیئت لازم میداند.
تبصره1- خدمات هیئت مدیره و خزانه‌دار و بازرس افتخاری میباشد و از این بابت وجهی به آنان تعلق نمیگیرد.
وظائف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده:
ماده 16- وظائف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده عبارت است از:
- هرگونه تغییر و یا اصلاح مواد اساسنامه.
- اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ و نگهداری و تعمیر بنا و تاسیسات همچنین توسعه یا تجدید بنای ساختمان بر اساس ماده 11 این اساسنامه.
- اعطای اجازه استفاده از اندوخته‌ها.
- سایر مواردی كه در صلاحیت مجمع عمومی عادی نمی باشد.
تبصره1-‌ تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده و نحوه تصمیم گیری در آن تابع همان شرایط تشكیل و تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی است.
ب- هیئت مدیره
ماده 17-  هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضا خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر هیئت و یک نفر خزانه‌دار انتخاب خواهد نمود. اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس و در غیاب او با نایب رئیس است. تنظیم صورتجلسات و نگهداری آنها و همچنین نظارت كلی بر امور دفتری و حفظ و نگهداری اوراق و پرونده‌ها و دفاتر هیئت مدیره بر عهده دبیر هیئت و نگهداری دفاتر مالی و اداره امور مالی بر عهده خزانه‌دار است.
تبصره1- رئیس یا نایب رئیس و یا دبیر هیات مدیره می توانند هم زمان سمت خزانه داری را هم بر عهده داشته باشند.
ماده 18- هیئت مدیره پس از انتخاب اشخاص نامبرده در ماده 17، كلیه سوابق كار را از هیئت مدیره قبلی ضمن صورتمجلسی تحویل خواهد گرفت.
ماده 19- وظائف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:
- هیئت مدیره میتواند برای اداره امور اجرائی مجتمع یك نفر به عنوان مدیر داخلی خارج از هیات مدیره برای مدتی كه تصدی دارد استخدام نموده و حقوق و تكالیف او را تعیین نماید.
- اداره امور آپارتمانها، ساختمان، تاسیسات و متعلقات مربوط.
- اجرای مصوبات مجامع عمومی و انجام دادن هزینه‌ها و ایجاد تعهدات در حدود برنامه و بودجه تصویب شده با توجه به صلاح و صرفه مجتمع و با رعایت قوانین و مقررات تملك آپارتمانها و آئین‌نامه‌های مربوط و مفاد این اساسنامه.
- تنظیم گزارش عملیات سالانه و تسلیم آن به مجمع عمومی عادی بمنظور رسیدگی به تفریغ بودجه سال گذشته.
- تنظیم برنامه كار و بودجه سال آینده و تسلیم آن به مجمع عمومی عادی.
- تهیه آئین‌نامه‌های اجرائی لازم و اجرای آنها.
- اتخاذ تصمیم درمورد اقامه دعوی در مراجع قضائی و ختم دعاوی مطروحه از طریق سازش و غیر آن و تعیین وكیل دعاوی و سایر امور حقوقی و قضایی دیگر مورد لزوم. انتخاب وکیل و امضای وکالتنامه و قرارداد وکالت با امضای رییس هیئت مدیره و یک تن دیگر از اعضای هیات مدیره قانونی خواهد بود.
ماده 20- هیئت مدیره همچنین دارای اختیارات زیر بوده و میتواند شخص واجد شرائطی را به عنوان مدیر داخلی منصوب ‌نماید. مدیر داخلی در كلیه امور مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. هیئت مدیره میتواند اختیارات زیر را به مدیر داخلی تفویض نماید:
- انجام كلیه مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره که برای اداره و حفاظت ساختمانها و تاسیسات و متعلقات مربوط به آنها ضرورت دارد.
- مراقبت مستمر در حفظ قسمتهای مختلف مجتمع و زیبایی آنها و تاسیسات و متعلقات مربوط و ترمیم خرابیها و انجام تعمیرات ضروری مشروط بر آنكه هزینه آنها در هر مورد متجاوز از یک میلیون ریال نباشد.
- مراقبت درحفظ حقوق اختصاصی مالكان در قسمتهای مشترك به منظور امكان استفاده مناسب ساكنان از آن قسمتها.
- حفظ اموال مجتمع و هر نوع اشیاء و لوازمی كه برای اداره وحفاظت ساختمانها و تاسیسات و متعلقات مربوط خریداری می‌شود بنحوی كه از ضایع شدن مصون بمانند.
- تهیه به موقع مواد سوختی و وسائل لازم برای اداره و حفظ ساختمانها و تاسیسات و متعلقات مربوط.
- مراقبت در اجرای كامل مقررات بودجه كه به تصویب مجمع عمومی رسیده است و كوشش در صرفه‌جویی و مراقبت در وصول هزینه‌های مشترك و پرداخت حقوق كاركنان و عوارض مستقیم.
- انتخاب كاركنان مجتمع بر اساس كسب مجوز استخدامی هر یك از آنها از هیئت مدیره در حدود اختیارات و بودجه مصوب و نظارت بر كار آنها بر اساس شرح وظائف تدوین شده به نحوی كه وظیفه هر یك بطور منظم و مرتب انجام گیرد و مشكلی در زندگانی مالكان و ساکنین و امور مجتمع بوجود نیاید.
- تشكیل و نگاهداری پرونده منظم برای هریك از آپارتمانها و سایر واحدهای ساختمان با ذكر اسامی مالكان و ساکنین آنها و قسمتهای عمومی و تاسیسات و متعلقات مربوط.
- تنظیم و ثبت و نگهداری حساب مالكان هریك از آپارتمانها و سایر واحدهای ساختمان و حساب انواع وصولی‌های متفرقه و هزینه‌ها به نحو روشن و مرتب و صدور مفاصاحساب به مشتركین در صورت تقاضا.
- تنظیم گزارش عملیات و اقدامات سالانه خود باذكر ارقام و تسلیم به هیئت مدیره. این گزارش پس از اظهار نظر هیئت مدیره همراه گزارش خزانه‌دار در اختیار مجمع عمومی گذارده خواهد شد.
- نمایندگی مجتمع نزد مراجع اداری و انتظامی و اجرایی با نظارت و اطلاع هیئت مدیره.
- غیر از سایر موارد قانونی، مدیر داخلی همه وقت اطلاعات لازم درباره مسائل عمومی مجتمع و موارد مربوط به هر مالك را فقط در اختیار همان مالك می‌گذارد و در صورت لزوم با كسب اجازه از هیئت مدیره به هر مالك اجازه می‌دهد كه دفاتر و پرونده مربوط به خود را مطالعه نماید.
- مدیر داخلی نمیتواند شخص دیگری را به جای خود بگمارد و یا اختیارات تفویض شده را به دیگری منتقل کند، لیكن در مواقع مرخصی و بیماری میتواند با موافقت قبلی هیئت مدیره موقتاً جانشینی برای خود معرفی نماید.
- آن قسمت از تعهدات مدیر داخلی که به نام مجتمع و خارج از حدود اختیارات مندرج دراین اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی یا هیئت مدیره صورت گرفته باشد، تعهد شخصی او تلقی گردیده و برای مجتمع و هیئت مدیره در برابر اشخاص ثالث (اعم از حقوقی یا حقیقی) الزام آور نیست.
پ- بازرس
ماده 21- مجمع عمومی عادی یك نفر از اعضای واجد شرایط را طبق مقررات این اساسنامه به عنوان بازرس اصلی انتخاب می‌نماید و یك نفر نیز كه دارای رأی بیشتری است به عنوان بازرس علی‌البدل تعیین میگردد.
ماده 22-  هرگاه بازرس اصلی استعفا یا فوت نماید یا به علل دیگر نتواند وظائف خود را انجام دهد، بازرس علی‌البدل به جای او انجام وظیفه خواهد كرد. 
ماده 23- بازرس مكلف است كه در هر سال عملكرد هیئت مدیره را از نظر اجرای مصوبات مجمع عمومی و رعایت دیگر مقررات و قوانین عمومی رسیدگی كند و درباره صحت و سقم میزان دارائیها و حسابهای نهایی كه هیئت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میكند اظهار نظر نموده به مجمع عمومی گزارش دهد. هیئت مدیره و مدیر داخلی تسهیلات لازم رابه منظور انجام وظیفه بازرس فراهم خواهد نمود
ماده 24- بازرس موظف است نظرات اصلاحی در حدود وظائف خود را كتبا به هیئت مدیره اطلاع دهد و چنانچه ظرف مدت دو هفته نسبت به رعایت نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود پاسخ قانع‌كننده‌ای دریافت ندارد میتواند مجمع عمومی فوق‌العاده را طبق ماده 9 این اساسنامه دعوت به تشكیل جلسه نماید.
فصل سوم‌: امور مالی مجتمع
ماده 25- امور مالی مجتمع توسط هیئت مدیره و در چهارچوب بودجه مصوب و زیر نظر مستقیم خزانه‌دار انجام می‌شود. خزانه‌دار موظف است در هر سال گزارشی از امور مالی مجمع را كه به تصویب هیئت مدیره نیز رسیده باشد به مجمع عمومی عادی سالانه تسلیم نماید.
تبصره 1- مالکان آپارتمانهای مجتمع مسئول پرداخت هزینه های نگهداری و بهره‌برداری از مجتمع به شرح این اساسنامه می باشند و در صورتی که آپارتمان خود را به اجاره و یا هر شکل دیگر در اختیار اشخاص دیگر قرار دهند، باید ترتیب این پرداختها را با تحویل گیرنده آپارتمان بدهند به صورتی که به هیچ وجه تاخیری در پرداختهای ساختمان صورت نگیرد.
تبصره 2- مستاجرین و یا استفادکنندگان ماذون از طرف مالکان فقط مسئول پرداخت هزینه‌های مصرفی و نگهداری و نگهبانی ساختمان به شرحی که توسط هیئت مدیره تعیین می گردد می باشند. پرداخت هزینه های اساسی و تعمیراتی و آنچه که برای نگهداری و بهبود مجتمع لازم است و توسط هیئت مدیره تعیین می شود توسط مالکان پرداخت خواهد شد.
تبصره 3- هیئت مدیره مبلغ ثابت شارژ ماهیانه مالکان و ساکنین و نحوه پرداخت آن و  افزایش یا کاهش آن را بر اساس نرخ تورم و هزینه های جاری  مجتمع  و جریمه تاخیر در پرداخت شارژ ماهیانه و پرداختهای موردی را تعیین و ابلاغ خواهد کرد.
تبصره 4- هیئت مدیره مبالغ قابل پرداخت موردی توسط مالکان و ساکنین و نحوه پرداخت آن را بر اساس برنامه ها و یا نیازها و یا مناسبتهای مربوط تعیین و ابلاغ خواهد کرد.
تبصره 5- اتخاذ تصمیم در مورد نحوه استفاده از تنخواه‌گردان و تصویب هزینه‌های انجام شده بر عهده هیئت مدیره است.
تبصره 6- تعیین حق‌الزحمه و سایر پرداختهای مدیر اجرایی در صورت انتخاب توسط هیئت مدیره صورت می گیرد.
تبصره 7- عدم پرداخت هزینه های مجتمع توسط مالکان یا ساکنین به شرح این اساسنامه، به هیئت مدیره حق خواهد داد تا اقدام قانونی لازم برای وصول آنها از طریق قانونی را صورت دهد.
تبصره 8- هیات مدیره مجاز خواهد بود از سالن اجتماعات و سایر مشاعات در جهت کمک به منابع مالی مجتمع کسب درآمد کند. 
فصل چهارم: هزینه‌ها و مسئولیت‌های قسمتهای اختصاصی و مشترك
ماده 26- مالكیت در این مجتمع مشتمل بر دو قسمت است:
الف- مالكیت قسمتهای مشترك
ب- مالكیت قسمتهای اختصاصی.
ماده 27- قسمتهای مشترك در ماده فوق عبارت از قسمتهایی از ساختمان و عرصه است كه حق استفاده از آن مختص به یك و یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد. بطور كلی قسمتهایی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده و یا در اسناد ثبتی ملك به عنوان اختصاصی تعیین نشده از قسمتهای مشترك محسوب میشود
ماده 28- آن قسمت ازمالكیت كه خارج از قسمتهای مشترك باشد، بر طبق سند مالكیت مربوط، ملك اختصاصی شناخته میشود.
ماده 29-  هزینه و عوارض و مالیاتهای قسمتهای مشترك كه پرداخت آنها بر عهده مجتمع بوده و مالكین قسمتهای اختصاصی مكلف به پرداخت آنها می‌باشند بشرح زیر است:
- مالیاتها و عوارضی كه به قسمتهای مشترک تعلق میگیرد.
- هزینه نگهداری و حفاظت و بهره‌برداری از تاسیسات، آب، برق، فاضلاب، ترانسفورماتور و دستگاههای مولد برق، دستگاه تلفن سانترال
- هزینه نگهداری و تعمیرات و بهره‌برداری از دربهای ورودی و دیوارها و تاسیسات محوطه و نرده‌ها و كنتورهای عمومی و پارکینگ ها و راهرو ها و محوطه و سالن اجتماعات و باغچه و فضای سبز و سایر قسمتهای مجتمع كه به موجب اسناد و مدارك مربوط به عنوان مشاعات شناخته شده است.
- هزینه بهره‌برداری و نگهداری و كنترل دستگاههای تهیه آب گرم و منابع و مخازن آب و گازوئیل و گاز و سرویسهای عمومی.
- هزینه نگهداری و تعمیر اطاقهای نگهبان ودفتر هیئت مدیره و مدیر داخلی و منضمات آنها.
- حقوق مدیر داخلی و سایر كاركنان مجتمع و دستمزد كارگرانی كه برای انجام امور مجتمع بكار گرفته میشوند.
- بهای آب، برق، تلفن، تهویه، شوفاژ و گاز مصرفی دفتر ساختمان و قسمتهای مشترك.
- پرداخت حق بیمه آتش سوزی، انفجار، زلزله، تركیدگی لوله و امثال آن در كلیه ساختمانها از قسمتهای اختصاصی و مشترك و تمامی تاسیسات و اموال و داراییهای مشترك مجتمع.
- خرید لوازم و اشیائی كه برای اداره و حفاظت و زیبائی قسمتهای مشترك و نظافت آن قسمتها ضرورت دارد.
- تامین ذخائر لازم به منظور جبران هزینه‌های استهلاك و احیاء وسایل و تاسیسات و ماشین‌آلات مجتمع.
- تامین هزینه‌هایی كه برای اتمام محوطه و تكمیل سایر قسمتها اعم از تاسیسات و یا ساختمان ضروری به نظر میرسد از مالکان (شامل هزینه‌هایی که اگر صورت نگیرد احتمال زیان بیشتر در آینده وجود دارد).
تبصره 1-  اشیاء و اموال و نقدینگی‌های مالكین واقع در واحدهای مسكونی و پاركینگ‌ها و انبارها مشمول بیمه فوق نمیباشند و هریك از مالكین می‌توانند خود راسا اقدام به بیمه اموال خود نمایند.
تبصره 2- تامین هزینه‌های مربوط در بند بالا از مالكان مستلزم موافقت مجمع عمومی با اکثریت آراءحاضر در جلسه (نصف بعلاوه یک) و بر اساس مقررات و موازین این اساسنامه خواهد بود.
ماده 30- حقوق و تعهدات و همچنین حصه هریك از مالكان یا ساکنین قسمتهای اختصاصی از مخارج عمومی (شارژ) متناسب است با نسبت مساحت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی مجتمع.
تبصره 1- این محاسبه بدین نحو انجام میگیرد كه متوسط جمع هزینه سالانه مجموعه بر جمع كل مساحت اختصاصی آپارتمانها و واحدهای تجاری تقسیم شده و رقم بدست آمده در مساحت هر واحد ضرب میگردد. حاصل ضرب مبلغی خواهد بود كه مالك یا ساکن هر واحد بایدپرداخت نماید (در این محاسبه مساحت انبار و پاركینگ هر واحد منظور نشده است).
تبصره 2- ملاك محاسبه حصه اختصاصی هر واحد از حیث مساحت، به ترتیب سند مالكیت، پایان کار شهرداری و یا قرارداد خرید واحد میباشد.
ماده 31-  مالك یا ساکن هر واحد مسكونی و تجاری مكلف است كه سهم خود را از هزینه‌های مشترك در سررسید تعیین شده را پرداخت نماید، در غیر این صورت هیئت مدیره طبق مقررات قانونی تملك آپارتمانها و آئین‌نامه و اصلاحیه آن اقدامات اجرایی را معمول خواهد داشت.
فصل پنجم: انتقال ملك به اشخاص
ماده32- تنظیم هرگونه قرارداد نقل و انتقال  آپارتمان های مجتمع شامل خرید، فروش، رهن و اجاره باید از طریق و یا با هماهنگی دفتر مجتمع انجام شود. 
تبصره1- در صورت تنظیم قرارداد خرید، فروش، رهن و اجاره واحدها خارج از دفتر مجتمع، قرارداد مورد تایید هیات مدیره نبوده و هیات مدیره از ورود اثاثیه مالک و مستاجر جدید که قرارداد آن مورد تایید دفتر مجتمع واقع نشده باشد خودداری خواهد نمود. 
تبصره 2- تمدید قرارداد اجاره یا رهن واحدها نیز باید با موافقت کتبی هیات مدیره صورت گیرد. در غیر این صورت هیات مدیره در مقابل مالک  یا مستاجر جدید هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.
ماده 33- هرگاه مالكین آپارتمانها ملك خود را عینا یا منفعتاً به اشخاص دیگری انتقال دهند باید مراتب را كتباً به مدیر داخلی و یا هیئت مدیره اعلام دارند.
ماده 34- چون حقوق مالكین قسمتهای اختصاصی از حقوق آنان در قسمتهای مشترك غیر قابل تفكیك می‌باشد، بنابراین مالكین كه ملك خود را عیناً یا منفعتاً به دیگری انتقال دهند موظفند هنگام انتقال نسخه‌ای از این اساسنامه را به امضا منتقل‌الیه رسانیده و آنرا به مدیر داخلی یا هیئت مدیره تسلیم نمایند تا در پرونده ملك نگهداری گردد. باضافه، باید در سند انتقال تصریح شود كه منتقل‌‌الیه اساسنامه را خوانده و تعهد رعایت مقررات آنرا نموده است. در غیر اینصورت ناقل مسئول هرنوع خسارتی است كه در نتیجه تقصیر یا قصور منتقل‌‌الیه وارد شود.
تبصره1- مالك موظف است قبل از انتقال ملك كلیه بدهی خود بابت هزینه‌های مجتمع را پرداخته و مفاصاحساب دریافت نماید. در غیر اینصورت هیئت مدیره نسبت به استیفای حقوق مجتمع اقدام مقتضی معمول خواهد داشت.
ماده 35- هرگاه مالكی بخواهد ملك اختصاصی خود را موقتاً و برای مدت كوتاه در اختیار اشخاص دیگری قرار دهد باید قبلا مراتب را به اطلاع مدیر داخلی یا هیئت مدیره برساند. چنین مالكی مسئول خساراتی است كه در نتیجه عمل متصرف موقت ملك اختصاصی به مجتمع و قسمتهای مشترك وارد گردیده است و باید آنرا بپردازد.
ماده 36- هیچ یك از مالكان حق استفاده اختصاصی از قسمتهای مشترك را ولو به طور موقت ندارند.
ماده 37- نكاتی كه در این اساسنامه تصریح نشده است تابع مقررات قانون تملك آپارتمانها 1343 و آیین‌نامه اجرایی آن و سایر مقررات مربوط میباشد.
ماده 38- هیئت مدیره آیین‌نامه‌های لازم در مورد اجرای عملیات مربوط به بهبود وضع اداری و مالی مجتمع را تنظیم و به موقع اجراء خواهد گذاشت.
ماده 39-  این اساسنامه مشتمل بر38 ماده و 26 تبصره میباشد و در جلسه مورخ 23/01/1398 مجمع عمومی فوق‌العاده مجتمع مسکونی ایتوک به تصویب رسید.

 

با تشکر- مدیریت برج ایتوک

image